مبحث 19 مقررات ملی ساختمان-صرفه جویی در مصرف انرژی-مکانیک

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان-صرفه جویی در مصرف انرژی-مکانیک

موضوع: مبحث 19

دسته بندی : مکانیک طراحی - نظارت

پایه :سه به دو , دو به یک، تمدید

تاریخ برگزاری :

1403/03/16

1403/03/17

1403/03/23

1403/03/24