درس‌های موجود

شالوده های عمیق-عمران - محاسبات دو به یک

شالوده های عمیق-عمران - محاسبات دو به یک

تاریخ برگزاری : 

1400/03/04
1400/03/07
1400/03/08

مدت ساعت : 24 ساعت 

هزینه دوره : 375.000 تومان

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان-معماری-نظارت و طراحی سه به دو

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان-معماری-نظارت و طراحی سه به دو

تاریخ برگزاری : 

1401/03/10
1401/03/11

مدت ساعت : 16 ساعت 

هزینه دوره : 250.000 تومان

قالب بندی و قالب برداری-عمران- نظارت سه به دو

قالب بندی و قالب برداری-عمران- نظارت سه به دو

تاریخ برگزاری : 

1401/03/11
1401/03/12

مدت ساعت : 16 ساعت 

هزینه دوره : 250.000 تومان

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری-  عمران- معماری-اجرا -سه به دو و دو به یک

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری- عمران- معماری-اجرا -سه به دو و دو به یک

تاریخ برگزاری : 

1401/03/16
1401/03/17
1401/03/21

مدت ساعت : 24 ساعت 

هزینه دوره : 375.000 تومان