مبحث 19 مقررات ملی ساختمان- صرفه جویی در مصرف انرژی-معماری

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان- صرفه جویی در مصرف انرژی-معماری

موضوع: مبحث 19

دسته بندی: معماری- طراحی ، نظارت

پایه : سه به دو ، دو به یک، تمدید

تاریخ برگزاری:

1402/12/07

1402/12/08

1402/12/09

1402/12/10